Stajlar

Öğrencilerimizin, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla staj yapmaları öngörülmüştür.

Başvuru

Her öğrenci staja başlamadan önce “Staj Kabul Formu” nu staj yapacağı kuruma imzalatarak en geç Haziran ayı sonuna kadar ilgili Staj Komisyonu Başkanlığı’na vererek staj yapacağı kurum için onay almak zorundadır. “Staj Kabul Formu” staj başlangıç tarihinden en geç 2 hafta önce Staj Komisyonu’na teslim edilir.

Bölümlerindeki eğitimlerinin özelliği nedeniyle yıl içinde yapılması zorunlu olan stajlar için başvuru tarihi ilgili Bölüm Staj Komisyonları tarafından duyurulur.

Süresi ve Niteliği

Lisans kademesinde öğrenim gören öğrenciler ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin asgari staj süreleri ile bu stajların gerçekleştirilme koşulları, ilgili fakülte ve yüksekokulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Öğrenciler, stajlarını ilgili Staj Komisyonları tarafından belirlenerek ilan edilen staj kriterlerine uygun kurumlarda yaparlar. Bulunan kurumun uygunluğu ilgili Staj Komisyonunun onayı ile kesinleşir.

Kurum tarafından %10’u oranında mazeretsiz olarak devam etmediği tespit edilen ve bildirilen öğrenci devamsız sayılır.

Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri ilgili Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Staj yapacak öğrenciler stajlarını tabloda belirtilen süreler içerisinde ve belirlenen şekilde yapmak zorundadırlar.

Teslimi

Her öğrenci, her staj için bir staj raporu hazırlamak ve süresi içinde teslim etmek zorundadır. Staj raporu, ilgili bölümün/programın Staj Kılavuzu’nda belirtilen, içerik ve yazım kurallarına uygun olarak İngilizce hazırlanır. Kurumun talebi halinde Türkçe yazılmış özet kuruma teslim edilir.

İngilizce yazılmış staj raporları, staj bitimini izleyen en geç 7 gün içinde ilgili Staj Komisyonuna teslim edilir.

Mezuniyet için yalnız staj yükümlülüğü olan öğrencilerin staj raporlarının teslimi ve değerlendirilmesi son dönem öğrencilerinin ek sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar tamamlamak zorundadır. Bu işlemlerin tamamlanmaması halinde öğrenci bir sonraki dönemin öğretim ücretini ödemekle yükümlüdür.

Değerlendirilmesi

Staj Raporunun değerlendirilmesinde Namık Kemal Üniversitesi Staj Yönergesi esas alınır. Staj evrakı, ilgili Staj Komisyonu veya görevlendirilen öğretim elemanları tarafından incelenerek güz dönemi derslerin başlangıcına kadar değerlendirilir.

Komisyon, gerek duyması halinde stajıyla ilgili olarak öğrencinin kendisi ile mülakat yapabilir, uygulama yaptırabilir ve/veya raporunun yeniden yazılmasını talep edilir.

Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve sonuçları fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü kanalıyla Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilir. Staj notları, ilgili fakültenin kabulü halinde, bazı derslerin başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınabilir.

Öğrencinin stajdan başarısız bulunması halinde, staj aynı koşullarla tekrar edilir. Stajları tamamlanmayan öğrencilerin mezuniyet ve çıkış işlemleri yapılmaz.